7. év végi vizsgák

Kedves Szülők és Hetedikesek!

Jövőhéten hétfőtől szerdáig lesznek a vizsgák. (2022. május 16-18.)  Megjelenés hermanos pólóban, felkészülve. 🙂 Jó készülődést, nyugodalmat és sok sikert kívánunk!
 

Tanév végi vizsgák 2022.

A 8. osztályban esedékes középiskolai felvételi vizsgára történő felkészítés céljából 7. évfolyamon május 16-18. között tanév végi vizsgát tartunk magyar nyelv és irodalom, matematika és egy a tanuló által választott tantárgyból, megadott témakörök illetve tételek alapján. Magyar nyelvből és matematikából írásbeli, magyar irodalomból és a választott tantárgyból szóbeli formában. Készségtárgyat választani csak szakirányú tovább tanulás esetén lehetséges.

 • A vizsgakövetelmények megegyeznek a helyi tantervben szereplő 7. osztályos tanév végi követelményekkel.
 • A szabadon választott tantárgyból a tanulóknak a vizsgára írásban kell jelentkezni április közepéig az adott tantárgyat tanító szaktanárnál.
 • A két kötelező tantárgyból (magyar nyelv, matematika) az írásbeli vizsgát a tanulók két egymást követő napon teszik le. Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc.
 • Magyar irodalom és a szabadon választott tantárgyakból való vizsgáztatás a délutáni idősávban folyik egyéni beosztás alapján. A szóbeli tételek kihúzása után felkészülési időt kapnak a gyerekek Az SNI- és BTMN-es tanuló a vizsga során a szakértői véleményben foglaltak és a szülő írásbeli kérése alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.
 • Az írásbeli vizsgák kijavítása és értékelése 5 munkanapon belül történik meg, a szóbeli vizsgák osztályzatairól a vizsga napján értesülhetnek a tanulók.
 • A vizsgabizottságok együttesen alakítják ki véleményüket, és értékelik a tanulókat. A vizsgák értéke a témazáró dolgozat súlyozásával egyenértékű. (200%)
 • A vizsgák összesített eredményéből a tanulók záróvizsga igazolást kapnak kézhez a bizonyítvánnyal együtt.

Magyar irodalom tételek

 1. Petőfi Sándor: János vitéz (keletkezés, műfaj, verselés, elemzés, szereplők jellemzése, mesei elemek, cselekmény…)
 2. Arany János: Toldi (keletkezés, műfaj, verselés, elemzés, szereplők jellemzése, mesei elemek, cselekmény…)
 3. Mese (jellemzői, fogalma, fajtái, mesei formulák – példák)
 4. Novella (jellemzői, fogalma, fajtái – példák 6.-7.oszt.)
 5. Móra Ferenc: Pál utcai fiúk (szerkezet, cselekmény, szereplők jellemzése, csoportosítása, műfaj -> mit jelent)
 6. Vörösmarty Mihály: Szózat (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)
 7. Kölcsey Ferenc: Himnusz (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)
 8. Petőfi Sándor: XIX.szd. költői (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)
 9. Petőfi Sándor: Nemzeti dal (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)
 10. Arany János: A walesi bárdok (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)
 11. Görög mondák (fogalma, fajtái, példák, formulái; Daidalosz és Ikarosz, Prometheus, Trójai háború)
 12. Radnóti Miklós: Tétova óda (költő életrajza, vers keletkezése, elemzése: költői képek, szerkezet, verselése, rímképlete)

Memoriter: Vörösmarty: Szózat; Kölcsey: Himnusz

Magyar nyelvtan tételek

 1. Szófajok
 2. Mássalhangzó törvények
 3. Toldalékok: képző, jel, rag
 4. Hangalak és jelentés
 5. Szószerkezet (alárendelés, mellérendelés)
 6. Mondatelemzés (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők)
 7. Fogalmazás

Matematika tételek

 1. Műveletek a racionális számok halmazán
 2. Egyenes és fordított arányosság, arányos osztás
 3. Százalékszámítás
 4. Egyenletek, szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 5. Kombinatorika
 6. Lineáris függvények ábrázolása, hiányzó értékeinek meghatározása, sorozatok, szabályfelismerés, grafikonok
 7. Háromszögek, ill. nevezetes négyszögek tulajdonságai
 8. Terület-, kerület-, felszín-, térfogatszámítás
 9. Tengelyes és középpontos szimmetria

Választható tantárgyak témakörei

Angol nyelv tételek

Biológia tételek

Földrajz tételek

Fizika vizsgatételek

Kémia vizsgatételek

Informatika tételek

Vizuális kultúra tételek

Történelem tételek

Ének-zene vizsgatételek