7. év végi vizsgák

Kedves Szülők és Hetedikesek!

A 7. évfolyamos vizsgák 2023. május 22-25. között kerülnek megrendezésre. Megjelenés hermanos pólóban, felkészülve. 🙂 Jó készülődést, nyugodalmat és sok sikert kívánunk!
 

Tanév végi vizsgák 2023.

A 8. osztályban esedékes középiskolai felvételi vizsgára történő felkészítés céljából 7. évfolyamon májusban tanév végi vizsgát tartunk magyar nyelv és irodalom, matematika és egy a tanuló által választott tantárgyból, megadott témakörök illetve tételek alapján. Magyar nyelvből és matematikából írásbeli, irodalomból és a választott tantárgyból szóbeli formában. Készségtárgyat választani csak szakirányú továbbtanulás esetén lehetséges.

 • A vizsgakövetelmények megegyeznek a helyi tantervben szereplő 7. osztályos tanév végi követelményekkel.
 • A szabadon választott tantárgyból a tanulóknak a vizsgára írásban kell jelentkezni április 22-ig az adott tantárgyat tanító szaktanárnál.
 • A két kötelező tantárgyból (magyar nyelv, matematika) az írásbeli vizsgát a tanulók két egymást követő napon teszik le. Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc.
 • Az irodalom és a szabadon választott tantárgyakból való vizsgáztatás a délutáni idősávban folyik egyéni beosztás alapján. A szóbeli tételek kihúzása után felkészülési időt kapnak a gyerekek Az SNI- és BTMN-es tanuló a vizsga során a szakértői véleményben foglaltak és a szülő írásbeli kérése alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.
 • Az írásbeli vizsgák kijavítása és értékelése 5 munkanapon belül történik meg, a szóbeli vizsgák osztályzatairól a vizsga napján értesülhetnek a tanulók.
 • A vizsgabizottságok együttesen alakítják ki véleményüket, és értékelik a tanulókat. A vizsgák értéke a témazáró dolgozat súlyozásával egyenértékű. (200%)
 • A vizsgák összesített eredményéből a tanulók záróvizsga igazolást kapnak kézhez a bizonyítvánnyal együtt

Irodalom tételek

Az irodalom tételsor esetében a felsorolt korstílusoknál és a műfajoknál is csak egy példát kell az adott stílusra/műfajra vonatkozóan bemutatni, nem az összes művet. (1.2.3.4. tétel) Más tételek esetében is az alapinformációk mellett csak az adott témát kell szemléltetni a megadott verseken keresztül. (5.6.7. tétel)

 1. Műfaji sajátosság, mesei elemek, szereplők jellemfejlődése a tanult elbeszélő költeményekben (Toldi, János vitéz)
 2. A regény műfaji sajátosságai Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényében (a regény fogalma, fajtája, felépítése, szereplők jellemrajza, cselekmény)
 3. A középkor, a reneszánsz és a barokk korstílus bemutatása egy-két tanult vers szemléltetésével (stílusjegyeket a műveken keresztül kell prezentálni)
 4. Klasszicizmus és a romantika bemutatása és szemléltetése a tanult versek alapján
 5. Nemzeti eszme, látásmód megjelenése a magyar költészetben (Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – hasonlóságok, különbségek – megjelenik a kül. versek elemzése!)
 6. A dráma műfaji sajátosságai, a generációs különbségek jelenléte Shakespeare Rómeó és Júlia c. drámájában
 7. Történelmi folyamatok jelenléte a XIX. századi költészetben, Arany János: A walesi bárdok c. művének elemzésével (történelmi háttér, cenzúra, verselemzés stb.)

Magyar nyelv tételek

 1. Szófajok
 2. Mássalhangzó törvények
 3. Toldalékok: képző, jel, rag
 4. Hangalak és jelentés
 5. Szószerkezet (alárendelés, mellérendelés)
 6. Mondatelemzés (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők)
 7. Fogalmazás

Gyakorló feladatsor magyar nyelvből:

Gyakorló feladatsor az év végi vizsgához 1

Matematika tételek

 1. Műveletek a racionális számok halmazán
 2. Egyenes és fordított arányosság, arányos osztás
 3. Százalékszámítás
 4. Egyenletek, szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 5. Kombinatorika
 6. Lineáris függvények ábrázolása, hiányzó értékeinek meghatározása, sorozatok, szabályfelismerés, grafikonok
 7. Háromszögek, ill. nevezetes négyszögek tulajdonságai
 8. Terület-, kerület-, felszín-, térfogatszámítás
 9. Tengelyes és középpontos szimmetria

Gyakorló feladatsorok matematikából:

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 1

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 2

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 3

Választható tantárgyak témakörei

Angol nyelv tételek 2023

Biológia tételek

Földrajz tételek

Fizika vizsgatételek

Kémia vizsgatételek 2023

Informatika tételek 2023

Vizuális kultúra tételek 2023.

Történelem tételek 2023

Ének-zene tételek 2023