7. év végi vizsgák

Kedves Szülők és Hetedikesek!

A 7. évfolyamos vizsgák 2024. május 20-27. között kerülnek megrendezésre. Megjelenés hermanos pólóban, felkészülve. 🙂 Jó készülődést, nyugodalmat és sok sikert kívánunk!
 
A vizsgák ütemezése
 

Tanév végi vizsgák 2024.

A 8. osztályban esedékes középiskolai felvételi vizsgára történő felkészítés céljából 7. évfolyamon májusban tanév végi vizsgát tartunk magyar nyelv és irodalom, matematika és egy a tanuló által választott tantárgyból, megadott témakörök illetve tételek alapján. Magyar nyelvből és matematikából írásbeli, irodalomból és a választott tantárgyból szóbeli formában. Készségtárgyat választani csak szakirányú továbbtanulás esetén lehetséges.

 • A vizsgakövetelmények megegyeznek a helyi tantervben szereplő 7. osztályos tanév végi követelményekkel.
 • A szabadon választott tantárgyból a tanulóknak a vizsgára írásban kell jelentkezni április 10-ig az adott tantárgyat tanító szaktanárnál.
 • A két kötelező tantárgyból (magyar nyelv, matematika) az írásbeli vizsgát a tanulók két egymást követő napon teszik le. Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc.
 • Az irodalom és a szabadon választott tantárgyakból való vizsgáztatás a délutáni idősávban folyik egyéni beosztás alapján. A szóbeli tételek kihúzása után felkészülési időt kapnak a gyerekek Az SNI- és BTMN-es tanuló a vizsga során a szakértői véleményben foglaltak és a szülő írásbeli kérése alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: időhosszabbítás, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.
 • Az írásbeli vizsgák kijavítása és értékelése 5 munkanapon belül történik meg, a szóbeli vizsgák osztályzatairól a vizsga napján értesülhetnek a tanulók.
 • A vizsgabizottságok együttesen alakítják ki véleményüket, és értékelik a tanulókat. A vizsgák értéke a témazáró dolgozat súlyozásával egyenértékű. (200%)
 • A vizsgák összesített eredményéből a tanulók záróvizsga igazolást kapnak kézhez a bizonyítvánnyal együtt

 

Irodalom tételek

Irodalom tételsor_2024

 1. Regény (műfaji sajátosságok) – Egri csillagok / Pál utcai fiúk
 • központi téma
 • főszereplő(k) jellemfejlődése
 • miért ez a regény áll hozzád közel?
 • melyik szereplővel tudsz azonosulni? miért?
 1. Elbeszélő költemény (műfaji sajátosságok) – János vitéz / Toldi
 • mesei elemek
 • szereplők jellemzése
 • melyik irodalmi hős lennél? miért?
 • mitől hős valaki?
 1. Dráma (műfaji sajátosságok) – Romeo és Júlia
 • szerelem? családi viszály? generációs különbségek? (beszélj ezeknek a megjelenéséről)
 • miről szól számodra jelenleg a mű? Érvelj!
 1. Reneszánsz (korstílus ismerete)
 • Janus Pannonius: Pannónia dicsérete vers elemzése – stílus ismertetéssel
 • mit jelent a reneszánsz korban, hogy mindennek középpontja az ember?
 • ez ma is igaz? hogy látod? Érvelj!
 1. Romantika (korstílus ismerete)
 • Nemzeti dal / Himnusz / Szózat (válassz!) – elemzés + romantikus jegyek ismertetése
 • melyik versben jelenik meg számodra legszebben a hazaszeretet? miért? (akár összehasonlítási alapon)
 • fontos számodra a hazaszeretet? miért?
 • hogyan tudja a vers ezt kifejezni?
 1. Választható: novella vagy ballada

      Novella (műfaji sajátosságok)

 • Néhai bárány – novellaelemzés
 • történet kérdésköre
 • szereplők jellemzése
 • milyen erkölcsi kérdések jelennek meg a műben?

     Ballada (műfaji sajátosságok)

 • A walesi bárdok – balladaelemzés
 • cselekmény ismerete
 • szereplők jellemzése, viszonyrendszer szemléltetése
 • történelmi folyamatok bemutatása

műfaji sajátosságok: műfaj fogalma, ismerete, annak bemutatása a művön keresztül

Magyar nyelv tételek

Nyelvtan témakörök írásbeli vizsgához

 1. Szófajok
 2. Mássalhangzó törvények
 3. Szavak szerkezete: képző, jel, rag
 4. Hangalak és jelentés
 5. Szóösszetételek és szóképzés
 6. Egyszerű mondat – mondatrészek (állítmány, alany, tárgy hely-, idő-, állapot-, mód, eszköz-, társ-, részes, ok-, célhatározó)
 7. Kommunikációs eszközök és tömegkommunikáció, a tömegkommunikáció műfajai (reklám, hír, hirdetés, apróhirdetés)
 8. Mondatfajták és helyesírás
 9. A helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő szövegek alkotása (elbeszélés, leírás, jellemzés)

A vizsga gyakorlati feladatokból fog állni a felvételihez hasonlóan.

Gyakorló feladatsor magyar nyelvből:

Gyakorló feladatsor az év végi vizsgához

Matematika tételek

 1. Műveletek a racionális számok halmazán
 2. Egyenes és fordított arányosság, arányos osztás
 3. Százalékszámítás
 4. Egyenletek, szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 5. Kombinatorika
 6. Lineáris függvények ábrázolása, hiányzó értékeinek meghatározása, sorozatok, szabályfelismerés, grafikonok
 7. Háromszögek, ill. nevezetes négyszögek tulajdonságai
 8. Terület-, kerület-, felszín-, térfogatszámítás
 9. Tengelyes és középpontos szimmetria

Gyakorló feladatsorok matematikából:

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 1

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 2

Gyakorló feladatlapok az év végi vizsgához 3

Választható tantárgyak témakörei

Angol nyelv tetelek 2024

Biológia tételek 2024

Földrajz tételek 2024

Fizika tételek 2024

Kémia tételsor 2024

Digitális kultúra tételek 2024

Vizuális kultúra tételek 2024.

Történelem témakörök 2024

Ének-zene tételek 2024

Testnevelés tételsor 2024