Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok célja, hogy megfelelő gyakorlóanyag biztosításával elősegítse a tantárgyi témakörök elsajátítását, a szövegértési, helyesírási, olvasási, matematikai készségek folyamatos fejlesztésével lehetoséget adjon a tanuló szerzett tudásának önálló alkalmazására, illetve biztosítsa az önálló ismeretszerzés lehetőségét.
Az 1-3. évfolyamon kötelezően megoldandó házi feladatot nem kapnak a tanulók, a napközi idokeretében készülnek fel a következő tanítási napokra.
Az írásbeli házi feladatot csak akkor lehet érdemjeggyel értékelt írásbeli beszámoltatásra alkalmazni, ha az, az órán már feldolgozott, begyakorolt tananyagra vonatkozik. Házi feladat minden tanítási órán adható, a hétvégi pihenőnapot megelőző tanítási napon is.
A tanuló szóban és írásban a következő formákban adhat számot tudásáról:
Óraközi munka, röpdolgozat, szódolgozat, felelet, memoriterek felmondása, házi feladat, házi dolgozat gyűjtőmunka, önálló kiselőadás részösszefoglalás ellenőrzése, otthoni tanulói kísérletek bemutatása, témazáró dolgozat, vizsgák.
Bármely számonkérési forma alkalmazása történhet véletlenszerűen, kivéve a témazáró dolgozatot, melyet egy héttel a dolgozatírás előtt be kell jelenteni szóban a pedagógusnak.
Egy tanítási napon kettőnél több tárgyból ilyen jellegű dolgozat nem íratható. Az elmulasztott témazáró dolgozatot lehetőség szerint egy hónapon belül meg kell íratni.

A tanulók értékelésében valamennyi számonkérési formával szerzett érdemjegy egyforma súllyal szerepelhet, kivételt képez ez alól a témazáró dolgozat. Az erre kapott érdemjegy súlyponti jegy 200 %-kal kerül a Kréta naplóba beírásra.